Vedtægter for

Nordkystens Fuchsia Klub

pr. 9. februar 1997
Senest revideret 10 april 2011


§ 1. Navn og hjemsted.

Klubbens navn er Nordkystens Fuchsia Klub.
Klubben har hjemsted i Helsinge i Gribskov Kommune.

§ 2. Formål.
Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for dyrkning af Fuchsia, bl. a. gennem afholdelse af møder, foredrag, film, demonstrationer, rejsearrangementer m.v.
Endvidere er klubben frivilligt medlem af landsforeningen Dansk Fuchsia Selskab.

§ 3. Medlemmer.
Enhver, der har interesse herfor, kan optages som medlem af klubben ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen.

§ 4. Medlemsbidrag.
Medlemsbidraget fastsættes af generalforsamlingen. Bidraget forfalder årligt forud til betaling den 1. januar.

§ 5. Bestyrelsen.
Bestyrelsen, som vælges på den ordinære generalforsamling, består af 5 eller 7 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 eller 3 og 4 medlemmer. Der kan kun være 1 bestyrelsesmedlem fra hver husstand.
Herudover vælges hvert år 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter ønske.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Alle beslutninger vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen skal kollektivt påtage sig de pligter, der forekommer i klubben. Dog kan den i enkelte
tilfælde overdrage hverv til andre af klubbens medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives efterfølgende og tilsendes bestyrelsen.

§6. Generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Indkaldelse til såvel ordinær som ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden til hvert medlem.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 5 hverdage før generalforsamlingens afholdelse.

   Dagsorden for ordinær generalforsamling:

   1. Valg af dirigent.
   2. Formandens beretning.
   3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
   4. Godkendelse af medlemsbidrag.
   5. Behandling af indkomne forslag.
   6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter i henhold til § 5.
   7. Valg af revisor og revisorsuppleant i henhold til § 9
   8. Eventuelt.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 25 % af medlemmerne fremsætter forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter modtagelsen af begæring herom.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

§ 8. Stemmeret og afstemninger.
Hver husstand har 1 stemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Beslutninger afgøres ved simpel stemmeflertal. En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 9. Regnskab og revision.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Kassereren fører klubbens kasseregnskab, modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører fortegnelse over medlemmerne.
Klubbens midler anbringes forsvarligt efter kassererens og bestyrelsens skøn.
Der vælges på den ordinære generalforsamling 1 revisor og 1 revisorsuppleant, hvis funktion varer indtil næste ordinære generalforsamling.
Revideret regnskab udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen

§ 10. Ikrafttræden.
Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 10. april 2011, afløser de oprindelige vedtægter af 9. februar 1997, (revideret den 10. februar 2002, 10 februar 2008, 13 februar 2011) og er gældende fra denne dato.

§ 11. Opløsning.
Opløsning af klubben kan kun finde sted, såfremt dette vedtages med almindeligt stemmeflertal på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.
I tilfælde af klubbens opløsning skal dens midler anvendes ud fra generalforsamlingens beslutning derom.Til forsiden